...

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van NikBolding.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door NikBolding.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

DEFINITIES
Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door NikBolding.nl inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie NikBolding.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

TOEPASSELIJKHEID
Door ondertekening van een overeenkomst met NikBolding.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van NikBolding.nl en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en NikBolding.nl opgenomen wordt.

AANBIEDING EN ACCEPTATIE
Alle offertes en prijsopgaven door NikBolding.nl zijn geheel vrijblijvend.

Offertes en prijsopgave door NikBolding.nl blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door NikBolding.nl.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en NikBolding.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht NikBolding.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
NikBolding.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NikBolding.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NikBolding.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NikBolding.nl zijn verstrekt, heeft NikBolding.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

NikBolding.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NikBolding.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NikBolding.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door NikBolding.nl of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart NikBolding.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

DUUR EN BEËINDIGING
Het ontwerpen van een nieuwe website door NikBolding.nl voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.

Bij een ontwerp komt een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande website tussen NikBolding.nl en de opdrachtgever. Kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

NikBolding.nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met NikBolding.nl gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

NikBolding.nl heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

LEVERING EN LEVERTIJD
NikBolding.nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt NikBolding.nl eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan NikBolding.nl. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat NikBolding.nl ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat NikBolding.nl over tot het voltooien van de volledige website.

Mocht NikBolding.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan NikBolding.nl alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij NikBolding.nl een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

OVERMACHT
NikBolding.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer NikBolding.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal NikBolding.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en NikBolding.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door NikBolding.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

PRIJZEN
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Wijzigingen in de tarieven worden door NikBolding.nl minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

BETALING
Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Mooiwurk.nl is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door NikBolding.nl het verschuldigde bedrag te voldoen.

Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door NikBolding.nl aan de opdrachtgever elk jaar in de eerste week van januari een factuur gestuurd, indien van toepassing. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door NikBolding.nl het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk overeenkomst gewijzigd worden.

Bij het kopen van een persoonlijk pakket zal de prijs aangepast worden naar de factuur datum. De prijs word dan “Het jaar bedrag / 12 * de resterende maanden van het jaar”.

In de genoemde gevallen behoudt NikBolding.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen. zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan NikBolding.nl over het openstaande bedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering NikBolding.nl op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens NikBolding.nl heeft voldaan.

COPYRIGHT
Al het door NikBolding.nl vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van NikBolding.nl worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door NikBolding.nl

De eigendom van door NikBolding.nl verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij NikBolding.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan NikBolding.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is NikBolding.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

NikBolding.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover NikBolding.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop NikBolding.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan NikBolding.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met NikBolding.nl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met NikBolding.nl

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is NikBolding.nl slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van NikBolding.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. NikBolding.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne.

NikBolding.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. NikBolding.nl wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan NikBolding.nl aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

B. Algemene voorwaarden NikBolding.nl.

De opdrachtgever dient NikBolding.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door NikBolding.nl geleden schade.

OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN
NikBolding.nl noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

RECLAMATIE
De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten en/of diensten te melden aan NikBolding.nl, waarna NikBolding.nl deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan NikBolding.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
NikBolding.nl behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

OVERIGE
NikBolding.nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan NikBolding.nl

Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. NikBolding.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

NikBolding.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NikBolding.nl en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden en gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Deze algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op 06-04-2023

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.