...

Privacy Beleid

Privacyverklaring NikBolding.nl

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw
persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik
deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
NikBolding.nl, W. Dassenstraat 18, 8351GG Wapserveen,
info@nikbolding.nl, 06 40786737

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om
u mijn diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek,
via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het
voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden.

Persoonsgegevens
NikBolding.nl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Pasfoto
• Inhoud van communicatie en/of aanleveren van content

Doeleinden
NikBolding.nl verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact
• Het bieden van een applicatie of dienst geleverd door NikBolding.nl
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het cliëntenbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen
• Verbetering van de dienstverlening
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de
verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• Marketing
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de
website (zie ook de tekst onder het kopje profilering)

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst
met u met betrekking tot mijn dienstverlening. Indien persoonsgegevens worden
verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt
aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van
diensten van derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts
verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook
verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of
rechterlijk bevel.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken tegen betaling of goede
doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de
Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen
buiten de EER worden verwerkt door een cloudprovider.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden
opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Google Adwords
of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield”
gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese
privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de
doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen
te bereiken en/of de dienstverlening van NikBolding.nl te waarborgen.

Hoe ik uw gegevens beveilig
ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende
beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek ontvangt u binnen 1
maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden
blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen
of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw
persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de
verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

NikBolding.nl
W. Dassenstraat 18, 8351GG Wapserveen, info@nikbolding.nl


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-04-2023

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.